KHÓA HỌC CODERZ

Khóa học: CoderZ Adventure

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

3.200.000,00 VNĐ

Khóa học: Cyber Robotics 101

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

3.200.000,00 VNĐ

Khóa học: Cyber Robotics 102

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

3.200.000,00 VNĐ

Khóa học: Python Gym

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

3.500.000,00 VNĐ

CUỘC THI CODERZ

CoderZ League NOVICE

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

6.700.000,00 VNĐ

CoderZ League JUNIOR

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

6.700.000,00 VNĐ

CoderZ League PRO

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

6.700.000,00 VNĐ